Learn C The Hard Way - Exercise 6 - Types Of Variables

Share:

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu biến cơ bản trong C nhu int, double, float,… . Đây là bài khá đơn giản, các bạn nhớ là không được copy code nhé. Bài sau các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về biến và các phép toán trong C.
Bắt đầu với việc tạo một file ex6.c như sau:

Sau khi tạo xong file thì tiến hành biên dịch và run, rồi xem kết quả nhé! Nhớ sử dụng Makefile và Valgrind.
Đến phần giải thích code:
1. int là từ khóa để khai báo một biến Intergers, khi in ra trong hàm printf thì dùng %d.
2. float và double để khai báo một biến kiểu số thực (double lớn hơn), khi in ra trong hàm printf thì dùng %f.
3. char dùng để khai báo một kí tự hay một chuỗi kí tự, kí tự thì dùng dấu nháy đơn, còn chuỗi kí tự thì phải dùng dấu nháy kép, khai báo giống như trong ví dụ. Chúng ta sẽ đi sâu hơn trong các bài tiếp theo.

Reseach

1. Hãy thử thay đổi các biến hay tham số trong hàm printf để chương trình gây ra lỗi và dùng Valgrind để xem, sau đó fix lại chương trình cho đúng.
2. Tìm hiểu thêm trên internet về “printf formats” và thử dùng nó với một vài “exotic” như %c, %s, … .
3. Tìm hiểu về các hệ thống số như: nhị phân, bát phân, thập phân, hệ 16.
4. Thử in một kí tự trống “” trong hàm printf.

Không có nhận xét nào