Learn C The Hard Way - Exercise 7 - More Variables, Some Math

Share:

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các kiểu biến cơ bản được khai báo trong C, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán trong C, ôn lại vế các kiểu khai báo biến. Cùng thực hành nào!
Hãy tạo một file ex7.c với nội dung sau:
Sau khi tạo xong file thì tiến hành biên dịch và run, rồi xem kết quả nhé! Nhớ sử dụng Makefile và Valgrind.
Chạy các bạn phải được như vậy nhé:
Đến phần giải thích code:
1. long là từ khóa để khai báo một biến big Intergers, khi in ra trong hàm printf thì dùng %ld (long decimal).
2. Khi các số được in quá nhỏ, thì chúng ta phải dùng %e để in (kí hiệu khoa học).
3. Kiểu char thì chúng ta đã học được ở bài trước rồi, bài này mình sẽ nói rõ hơn một chút. Khi chúng ta khai báo một biến kiểu char thì mặc biến kiểu char này sẽ lưu mã ASCII của kí tự được khai báo (các vấn đề về kích thước của int hay char thì được học bài sau). Ví dụ khai báo char value = ‘a’, thì biến value có giá trị là 97 (97 là mã ASCII của a). Trong bài thì kí tự ‘\0’ có mã ASCII là 0.
4. Ở đoạn cuối chúng ta thấy “%%”, cú pháp này giúp chúng ta in kí tự % ra màn hình.

Reseach

1. Các bạn hãy dùng Valgrind để chạy chương trình nhé.
2. Tìm hiểu thêm unsigned long hay chỉ là unsigned trong C.
3. Tìm hiểu về cách mà hệ thống cấp phát ô nhớ lưu biến trong C (quan trọng).

Không có nhận xét nào