[Khóa học C++] Bài 19 - Void

Share:

Trong C++, có một kiểu dữ liệu đặc biệt - void - và đây là kiểu dữ liệu dễ hiểu nhất.
void nghĩa là "không có kiểu dữ liệu" (no type).

Nhưng, void không được dùng để khai báo biến, bạn hãy ghi nhớ điều này.

Vậy void được dùng trong trường hợp nào? Bạn hãy tiếp tục theo dõi.

1) Bạn sử dụng void là kiểu dữ liệu trả về của một function, vì void là no type, nên function kiểu void sẽ không cần giá trị trả về (return).

2) Trong ngôn ngữ C, một cách để chỉ ra rằng một function không có tham số đầu vào (parameter):

Việc dùng void như ví dụ trên không được khuyến khích trong C++. Trong C++, nếu một function không có tham số đầu vào, chúng ta sẽ để trống phần tham số như ví dụ sau đây:

Lời khuyên cho bạn, để trống phần tham số đầu vào thay vì dùng void để chi ra rằng một function không có tham số đầu vào.

3) Dùng void để khai báo một con trỏ (pointer) kiểu void, và con trỏ này chưa trỏ tới bất kì vị trí nào trong bộ nhớ máy tính.
Bạn không phải lo lắng vì khái niệm con trỏ này, bạn sẽ được học sau.Không có nhận xét nào