[Khóa học C++] Bài 10 - A first look at operators

Share:
Revisiting expressions

Trong bài học Structure of a program, bạn đã hiểu như thế nào là một biểu thức (expression). Một cách rõ ràng hơn trong bài viết hôm nay, một expression là sự phối hợp của các biến, function, các toán tử và Literals.


Literals

Literals là một giá trị cố định được chèn trực tiếp vào code, chúng ta hay gọi là hardcode, như là 5 hay 3.14159. Sau đây là một ví dụ sử dụng và giải thích literals.

Một khái niệm khác bạn cần hiểu là toán hạng (operands). Một ví dụ để bạn hiểu về toán hạng, trong biểu thức -5 thì toán tử - là toán tử, và 5 là toán hạng, chúng ta gọi -5 là biểu thức 1 toán hạng.

Operators

Khái niệm cuối cùng trong các khái niệm của biểu thức chính là toán tử (operators). Trong C++ có rất nhiều toán tử như +  -  *  /  =  ==  ++  -- và còn rất nhiều toán tử mà bạn sẽ gặp sau này.

Có 3 loại toán hạng như sau:

Unary hay còn gọi là toán tử 1 toán hạng ví dụ -5 hay x++ hay intVar--. Trong cả 3 ví dụ trên, chúng đều có một toán hạng duy nhất.
Binary là toán tử 2 toán hạng, ví dụ 5 + x hay 100 / 20.
Ternary là toán tử 3 toán hạng, trong C++ chỉ có duy nhất một toán tử 3 toán hạng, và bạn sẽ được tìm hiểu sau.

Bài viết này đã giới thiệu qua thế nào là toán tử, toán hạng, số loại toán hạng mà bạn sẽ gặp trong C++, cũng như cách phân biệt chúng.
Bài này sẽ kết thúc ở đây, cùng đón xem bài tiếp theo!

Kết thúcKhông có nhận xét nào