[Khóa học C++] Bài 9 - A first look at local scope

Share:
Bạn đã học cơ bản về việc khai báo biến và các luật khai báo biến trong C++, trong bài học này, một khái niệm mới và rất quan trong, yêu cầu bạn phải nắm vững - tầm vực của biến (scope).

Bạn có biết là khi nào một biến bị phá hủy trong bộ nhớ không?Appetite for destruction


Khi bạn khởi tạo một biến ở đâu đó trong chương trình, khu vực mà biến này có thể sử dụng được thì được gọi là tầm vực của biến. Ví dụ trong một function nào đó, bạn khai báo một biến tạm, thì biến tạm này chỉ có thể hoạt động trong khu vực của chính hàm đó.
Những tham số và biến tạm trong một function, thì tầm vực của nó được gọi là local scope. Tại vì những tham số và biến này chỉ có thể được dùng bên trong function chứa nó.

Và khi một biến local scope bị phá hủy, chúng ta hay gọi là out of scope.

Bên dưới đây là các ví dụ dành cho bạn nếu bạn chưa hiểu được những vấn đề ở trên.Một ví dụ khác để bạn hiểu rõ hơn.


Hai ví dụ trên đây là cách để bạn có thể hiểu rõ về tầm vực của biến, chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này ở các bài sau, bài này dừng lại ở việc giới thiệu cho bạn biết như thế nào gọi là tầm vực.

Hẹn gặp bạn ở các bài sau.

Kết thúc!1 nhận xét: