[Khóa học C++] Bài 2 - Structure of a program

Share:
Một chương trình máy tính bao gồm nhiều thành phần, có 3 thành phần rất cơ bản sau: expressions, statements, and functions.


Statements!

Statement hay còn gọi là lệnh chương trình, trong C++, statement là đơn vị nhỏ nhất trong một chương trình.
Một statement trong C ++ được kết thúc bằng một dấu chấm phẩy (semicolon). Bạn hãy xem ví dụ bên dưới về statement.

int x; là một câu lệnh khai báo biến (declaration statement). Câu lệnh này nói với trình biên dịch (compiler) rằng x là một biến số nguyên (integer). Và máy tính sẽ cấp cho biến x một vùng nhớ ngay sau nó được khởi tạo.
x = 5; là một câu lệnh gán, sau câu lệnh này, x sẽ giữ giá trị 5.
std::cout << x; là câu lệnh in giá trị của x ra màn hình console.

Expressions

Expression được hiểu đơn giản là các biểu thức mà trình biên dịch có thể hiểu và thực thi như biểu thức toán học, chuỗi, ... Đây là một khái niệm khá đơn giản, bạn hãy xem ví dụ bên dưới. 

Trên đây là những ví dụ cơ bản về expression, bạn sẽ được tìm hiểu thêm trong các bài sau này.

Functions

Một function là một khối chứa các statement, trong C++, mỗi chương trình phải bắt buộc có ít nhất một function có tên là main. Một function thường sẽ làm một chức năng riêng biệt nào đó do lập trình viên tự định nghĩa. Ví dụ "calculatePrice" là một function dùng để tính toán giá cả của sản phẩm nào đó.
Bạn sẽ được xem các ví dụ để hiểu function là gì.

Libraries and the C++ Standard Library


Khi xây dựng C++, tác giả cũng xây dựng các "thư viện chuẩn" (Standard Library) mà bạn sẽ thêm vào các chương trình C++ để sử dụng các thành phần trong đó như function, class, method, ...
Ngoài ra bạn cũng có thể tự định nghĩa cho mình những thư viện (Libraries).

Ví dụ khi bạn viết một game, bạn có thể thêm các thư viện như xử lý hình ảnh, âm thanh, ... để sử dụng các chức năng hữu ích trong đó.


Một ví dụ rất cơ bản

Dưới đây là một chương trình C++ cơ bản nhất "Hello World!", nơi mà các thành phần statements, expressions, functions, và libraries được sử dụng.

Bạn hãy biên dịch và chạy thử chương trình trên trên máy tính và xem kết quả.

Dòng 1 - đây là một chỉ thị tiền xử lý (preprecessor directive), trong trường hợp này, compiler sẽ hiểu rằng chúng ta đã thêm thư viện iostream để sử dụng các chức năng trong đó, trong chương trình trên, cout chính là một function trong thư viện iostream.
Dòng 2 - dòng này trống nên compiler sẽ bỏ quả dòng này.
Dòng 3 đây là khai báo của hàm main, và việc khai báo hàm main là bắt buộc trong C++.
Dòng 4 và 7 - đây là 2 dòng bắt đầu và kết thúc của hàm main, mỗi function trong C++ đều có 2 dòng này.
Dòng 5 - xuất ra màn hình console dòng chữ "Hello world!".
Dòng 6 - hàm main sẽ trả về giá trị 0 và kết thúc chương trình.

Trên đây là ví dụ điển hình để bắt đầu bất kì một ngôn ngữ nào, không chỉ riêng là C++.


Syntax and syntax errors

Khi bạn soạn thảo một chương trình C++, bạn viết thiếu một dấu chấm phẩy, viết sai các từ khóa, hay vi phạm một luật cú pháp nào đó trong C++, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi (syntax errors), và bạn sẽ đọc thông tin lỗi và sửa cú pháp lệnh lại cho đúng, tiến hành biên dịch lại.

Trên đây là những thành phần cơ bản nhất trong một chương trình C++, chúng ta sẽ tìm hiểu bài tiếp theo.

Kết thúc!Không có nhận xét nào